COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ 03/21 

31-05-2021

 

 S’inicia la comissió amb el punt principal a tractar, l’Escollida d’Agents de Centre.

 

 

 La Representació de la Direcció fa entrega del calendari de l’escollida general, presenten unes capacitats en les diferents franges, mati, mig, tarda i nit.

 

 

 

La Representació dels Treballadors, mostren la disconformitat de les capacitats presentades, entenent que son insuficients per la càrrega de treball en alguns centres, com a exemple en la cotxera d’horta amb una plantilla de més de 1000 conductors hi ha el mateix nombre d’Agents de centre, onze, que en la cotxera de Ponent amb menys de la meitat de plantilla. La RT  sol·licita que s’activi la plaça de reserva que hi ha en el col·lectiu, amb una negativa per part de la RD que exposa que no es pot passar de les 51 places estructurals aprovades, curiosament per a altres col·lectius amb manca de personal tals com Tècnics Polivalents, Comandaments d’Explotació  i CGOLs no es cobreixen les places estructurals que hi ha consolidades, aprovades i pressupostades, sense haver preparat encara les convocatòries per a la seva cobertura. Només en el cas de la vacant actual de RTO s’indica que la seva cobertura serà imminent, per part de la plaça de reserva que hi ha actualment, que es dilata inexplicablement des de fa mesos.

 

La RD indica que l’escollida es per 2 anys i en cas que una modificació de calendaris de la Oficina de Centre ho fes necessari, ja es valoraria anticipar una escollida o reequilibrat.

 

La RT demana que, prèviament a l’escollida, es puguin consultar els horaris dels serveis de referencia per cada franja als Responsables de la Oficina de Centre.

 

En els Temes Varis la RT sol·licita reunió monogràfica per tal de tractar la modificació de calendaris de l’Oficina de Centre, pel que fa a Agents de Centre i Tècnics Polivalents, la RD manifesta que actualment encara s’està recopilant la informació necessària per fer-ne una proposta.

 

La RT demana explicacions respecte al vestuari per a serveis a la intempèrie pendent d’entrega al col·lectiu de Comandaments d’Explotació i l’incompliment del compromís d’entrega d’aquest vestuari complementari a les cotxeres, la RD indica que no en sap res i ja dirà quelcom.

 

La CGT demana de nou, després de demanar-ho en múltiples anteriors comissions d’Administració, el calendari laboral del col·lectiu CGOL i les guàrdies planificades del col·lectiu, la RD no ho aporta encara indicant desconèixer quin calendari tenen, resposta dantesca a no ser que hi hagi interès en no donar a conèixer el que el col·lectiu ja fa i coneix, possiblement un interès en tapar múltiples incompliments bàsics laborals sobre personal de conveni pertanyent a l’Explotació. Crida l’atenció que la direcció i el col·lectiu CGOL vetlla per tal que la resta de treballadors al seu càrrec, comandaments d’Explotació i Conductors, compleixin normativa laboral en la que ells estan per sobre, incomplint-la. Cal recordar també que, a diferencia de la resta de col·lectius, mantenen remuneracions no pactades en conveni ni reflectides en taules salarials, no tenen regulades les vacances ni l’assignació de centre i un llarg etc. de tracte diferenciat respecte la resta de personal de conveni.

 

Papereta tipus escollida d’ Agents de Centre.