Irregularidades en colectivo Euro.

PERSONAL HORARI EURO AMB HORES EXTRES NO COMPENSADES, ES CONTINUEN AMAGANT HORES EXTRES.

A una part del personal amb horari Euro no se li compensen els excessos de jornada degudament, els gestors de temps del personal al·lega el compliment de la Normativa del Avís NÚMERO 07-10 / 19, firmada per la Directora de persones de TMB, en la que en el seu punt 6 s’indica:

“6. Gestió del còmput setmanal per a compensar el còmput per excés o defecte d’hores realitzades en una jornada laboral:

6.2 La compensació de les hores realitzades en excés o no realitzades per defecte en una jornada laboral es compensaran –amb descans o treball, segons el cas‐ en els 7 dies naturals següents o anteriors a la seva generació.
6.3 Tractament de l’excés de còmput no compensat sense justificació acreditada: L’excés d’hores realitzades (“còmput positiu”), que no es compensi en el termini de 7 dies naturals establert en l’apartat anterior sense justificació acreditada, no es compensarà posteriorment ni es considerarà hores extraordinàries.

Hores degudament acreditades i treballades no s’estan abonant com a extraordinàries ni compensades amb hores de còmput i es “perden” si passen els 7 dies.
L’Estatut dels treballadors indica que l’hora extra es compensi amb descans equivalent en els quatre mesos següents a la seva realització, o s’hauran de retribuir i fer constar com a extraordinàries. Si que es pot pactar un període de compensació diferent dels quatre mesos que marca la llei, sempre que no es restringeixin els drets dels treballadors; en tot cas, ampliar-los y millorar-los.

 

Des de la Secció Sindical de la CGT hem demanat als responsables de l’empresa que es compleixi amb els mínims que marca l’Estatut dels Treballadors i amb caràcter urgent es comp

tabilitzin totes les hores extres pendents de compensar, donant l’opció de còmput o cobrament, amb efectes retroactius a la data del avís esmentat anteriorment. Considerem que en l’avís NÚMERO 07-10 / 19. També entenem que el seu punt 6 esdevé un punt nul al ser clarament abusiu (per sota el que marca la llei), i cal que es publiqui un nou Avís amb actualització ajustada a llei i es comuniqui a tots els afectats i sobretot als gestors de temps.

Esperem que aquest incompliment es traslladi degudament l’incompliment a Bon Govern i Serveis Jurídics complint així amb programa Compliance de TMB, per tal que s’apliquin les accions correctores immediatament, donant les instruccions urgents necessàries a qui correspongui per tal de que d’ara en endavant s’actuï amb la deguda correcció y compliment amb els treballadors, no deixant de compensar les hores treballades.

La nova presidenta de TMB Laia Bonet en el seu primer missatge a la plantilla ha indicat que els seus treballadors són el millor exemple. Esperem a veure com actua i si actuarà per tal que aquest exemple també el doni la direcció donant clares indicacions als responsables, tot rectificant, no vulnerant ja aquest dret de la plantilla, no fent desaparèixer per art de màgia les hores extres treballades.

Recentment a Inspecció de Treball, se li va dir a la empresa que les hores treballades es paguen o es compensen amb hores de descans, no hi ha més. Esperem que aquest cop la direcció no posi excuses de mal pagador i compleixi, altrament ho pagarà 2 vegades.

La Llei sobre Infraccions i Sancions del Ordre Social estableix que la no deguda compensació dels excessos de treball pot ser qualificada com a falta greu (article 7.10 LISOS) molt greu (article 8.1 LISOS), que fa referència al impagament y endarreriment del salari. Si han passat els 4 mesos i no s’han pagat les hores extraordinàries la Tresoreria de la Seguretat Social pot reclamar la deguda imputació a les bases de cotització. L’emmascarament de les hores extraordinàries i no pagament, esdevé un frau (delicte penal) a la Tresoreria de la Seguretat Social i infracció greu (article 7.5 LISOS).